jesus-reformer-picture-temple
Исус изчиства храма. Художник: Alexander Bida, 1874

Какво означава мотото Ecclesia Reformata Semper Reformanda и защо това е мото на Апостолска Реформирана Църква?

Мотото Ecclesia Reformanda Semper Reformata в превод от латински означава Църквата реформирана – винаги се реформираща се и синтезира в себе си основните динамики на мисията на Апостолска Реформирана Църква в България и по света.

През вековете много църкви и движения са претендирали, че са автентичните наследници на реформираната доктрина и на еклесиалната традиция (практики). Под Реформация и реформирана доктрина повечето църкви възприемат Протестантската Реформация, която засяга директно западната цивилизация, а от там и световната история. Ето един добър богословски и еклесиален анализ на различните идеи и аспирации, които буди мотото в традиционния църковен свят.Четейки този анализ, аз се чувствам като човек, който наблюдава риби в аквариум, а рибите, на свой ред, обсъждат смисъла и ползите от велосипеда.

Докато от една страна уважавам всички вярващи и техните съкровени вярвания и доктрини, мога спокойно да кажа, че нито се чувствам така, нито имам желанието някога да съм „отвътре“, що се отнася до света на институционалното християнство. И смятам, че това не е някаква форма на гордост, нито е самозаблуда – че аз, или АРЦ, сме много по-добри от останалия християнски свят. Всички сме хора, всички сме спасени по благодат и живеем чрез тази благодат. Просто аз не съм част от институционалния църковен свят и не желая някога да бъда. Според мен това е елемент от призива на автентичните реформатори и реформистки движения, които Бог издига в този ден и час. Всеки опит на човеци или техните институции да установят монопол над интерпертациите на Божието Слово и да институционализират този монопол, представяйки го за “единствената права вяра”, обявявайки всички други за изгубени или дори за осъдени от Бог, е позорна страница в историята на църквата.

Ние вярваме, че Тялото Христово е духовно тайнство, понеже само Бог знае кой и доколко е предал себе си на Него и е едно с Него, а от там и доколко духовно е част от Тялото спрямо Бог и спрямо другите хора. В този смисъл което и да е духовно тяло, свързано чрез връзките на Божията любов, предало себе си под управлението на Святия Дух, и водено от хора, които са поставени от Бог, хора, които поучават основните истини на Евангелието на Исус, е част от универсалното Тяло Христово. Никой човек, включително папата или патриарсите на различните национални православни църкви, нямат властта да монополизират християнството и да изискват лоялността на всички вярващи. Всички конфесии (общности от вярващи) имат правото да разпознаят своите собствени духовни авторитети, които те вярват, че са поставени от Бог (или избрани от хората – в някои деноминации) и да се самоуправляват въз основата на възприетите от тях интерпретации на Божието Слово.

В този смисъл целта на АРЦ е да бъде църквата-нецърква, дотолкова, доколкото под „църква“ днес хората визират някаква човешка религиозна институция. Мисията на АРЦ е да създаде условята и средата, в които Христос да бъде Глава директно в живота на Своите хора, под надзора и грижата на апостолата, който също сам Исус е издигнал и е дал като дар на своето тяло. Новият завет ясно посочва централността на апостолския дар и офис при сформирането на апостолатите на различните нива – местно, регионално, национално или интернационално.

Несъмнено Протестанстката Реформация е важна част от историята на църквата и света. Богословското и цивилизационното наследство на личностите, църквите и движенията, които са били в основата на Протестантската Реформация, са важни и никой не може нито да си ги присвои, нито да спекулира с тях.

Апостолска Реформирана Църква обаче възприема идеята за реформация извън рамките на теологическата или дори еклесиалната реформация от 16-ти век, които най-често доминират като тема, когато този предмет е обсъждан от повечето теолози и религиозни водачи.

Като основател и обединяващ апостол, за мен е важно да подчертая, че Апостолска Реформирана Църква разпознава лично Исус Христос, Главата на Тялото Христово, като автор и двигател на всяка реформация и реформистки начинания, които имат за цел да възстановят оригиналния божествен замисъл за човека, църквата, обществото и света като цяло.

Ние сме апостолски, понеже извличаме вярванията си директно от посланията и практиките на апостолите на Исус Христос, както те са разкрити в Новия Завет. Апостолски сме, понеже вярваме, че същият Исус Христос е възстановил и възстановява основополагащия офис на живия храм на Бог – ролята и мястото на апостола и апостолатът като негово производно.

Институирането на офиса на апостола е божествен акт, който диференцира новозаветната епоха и който реорганизира из основи процеса на предаване на Словото на Господа до Църквата и обществото.

Променена беше завинаги старозаветната структура на божествена власт на земята, изразена в офисите на царя, пророка и свещеника. Беше въведен нов ред на управителна власт и този нов ред води началото си от офиса на апостола, който сам Исус институира (Лука 6:13, Марк 3:14). Апостол Павел изрежда служението на апостола като „първо“ (протон: пръв по ред, важност и значимост), когато изброява божествения ред на даровете и служенията в Тялото Христово (1 Кор. 12:28). В светлината на това откровение е важно да се отбележи промяната на естеството на новозаветния пророк: след институирането на офиса на апостола, той вече не действа под същата власт както старозаветния, а е помощно служение към апостолата и вече е под напълно различна благодат, режим и начин на функциониране.

Ние сме реформирани понеже вярванията и практиките ни са в най-общ смисъл част от голямото семейство на световния протестантизъм, който в средните векове отхвърли авторитета на папата като непогрешим и универсален и възстанови авторитетността лично на Исус Христос като Глава на Тялото – изразено чрез петте основни постулата на Реформацията от средните векове. Ние сме реформирани и реформиращи се не понеже сме съвършени, а понеже вярваме в Исус като Реформатор – Глава на Тялото и Начинател на всяка реформация и всички легитимни реформистки движения от всички епохи. Основна задача – моя и на Апостолска Реформирана Църква, е да бъдат отворени очите на Божиите хора, да бъде предадено вярно откровението, божествената истина за Исус като Реформатор. В този смисъл ние сме изключително Christ-centric, приемащи за централно мястото на Исус в нашата духовност, вяра, живот и практики.

Ние сме “Църква”, не понеже вярваме в някаква човешка институция, наричаща себе си църква, а понеже за нас “църква” е делото на Бог, Който поставя всяка част на място определено от Него и така сформира едно Тяло, което се изразява на много места, чрез много и различни по вид форми, но е Тяло свързано с Главата Исус, черпи божествена благодат и живот директно от Него и изпълнява своята мисия според Неговите призиви и дарове конкретно за всеки един.

Вземайки всичко казано по-горе, ние не можем да бъдем нищо друго освен църква (еклесия), която е реформирана (Тяло, което приема призива на Исус за реформация според Неговите образци и сила на земята) и винаги реформираща се – винаги готова да търси повече и да промени каквото и да е в своя стремеж към пълнота в Него!

Георги Бакалов

Обединяващ апостол, АРЦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *